Strzelnica U27

ZRÓB PREZENT SOBIE LUB NAJBLIŻSZYM. KUP VOUCHER JUŻ TERAZ!

Pozwolenie na broń

Pozwolenie na broń

W Polsce zezwolenie na broń wydawane jest osobom, które nie tylko uzyskają pozytywną ocenę z egzaminu teoretycznego i praktycznego. Muszą one również przedstawić ważny powód, dla którego chcą ją posiadać, a także pomyślnie przejść badania zdolności fizycznej oraz psychologicznej, potwierdzone stosownym orzeczeniem wydanym przez specjalistę. Jeżeli ubiegasz się o możliwość posiadania pistoletu, strzelby lub innego rodzaju broni i nie wiesz, gdzie możesz się do tego przygotować — zapraszamy na 2-miesięczny kurs na Strzelnicy U27.

Pozwolenie na broń w 60 dni — od czego zacząć?

Aby uzyskać na naszej Strzelnicy pozwolenie na broń do ochrony osobistej lub sportową już w 60 dni, musisz spełnić określone warunki. Oprócz wymienionych wyżej warunków powinieneś mieć ukończone 21 lat, mieć stałe miejsce zamieszkania w Polsce oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Niezbędne jest również uzyskanie pozytywnej opinii właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania Komendanta Komisariatu Policji oraz zaświadczenie z sądu o braku skazania prawomocnym orzeczeniem za przestępstwa umyślne. Musisz także złożyć wniosek o uzyskanie pozwolenia na broń. Powinien on zawierać dane osobowe, określenie rodzaju broni, jaki chcesz posiadać i informację o tym, co zamierzasz z nią robić. Do tego trzeba podać liczbę jej egzemplarzy i ważną przyczynę, dla której chcesz ją zakupić. Niezbędne jest też potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej oraz kopia dowodu osobistego i dwie fotografie.

Jakie przesłanki mogą uprawniać kandydata do wystąpienia o pozwolenie na broń?

Powinieneś wiedzieć, że w zależności od rodzaju broni, na który chcesz uzyskać pozwolenie, istnieją różne przesłanki, umożliwiające uzyskanie takiego dokumentu — oczywiście, jeśli spełnisz pozostałe warunki. I tak — w przypadku ubiegania się o pozwolenie na broń do ochrony osobistej, musisz przedstawić dokument wskazujący na występowanie stałego, ponadprzeciętnego i realnego zagrożenia życia, zdrowia lub mienia. Jeżeli natomiast ma to być pozwolenie na broń sportową, to niezbędne będą:

 • zaświadczenie potwierdzające przynależność do stowarzyszenia lub klubu sportowego o charakterze strzeleckim,
 • licencja Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego,
 • dokument PZSS potwierdzający posiadanie przez Ciebie odpowiednich kwalifikacji sportowych.

Pozwolenie na broń koszt

Wiele osób ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na broń zastanawia się, ile kosztuje egzamin. Wszystko zależy od tego, w jakim celu chcemy zdobyć dokument. Składowe takiej opłaty dzielą się na stałe i zmienne. Do pierwszej grupy możemy zaliczyć np. opłatę skarbową, która zawsze wynosi 242 zł. Sam egzamin może kosztować od 100 do nawet 1000 zł. Oprócz tego dochodzą jeszcze wynagrodzenia za badania lekarskie, które maksymalnie mogą kosztować 607,08 zł oraz badania psychologiczne — od 100 do 200 zł. Koszt egzaminu na broń do ochrony osobistej opiewa na kwotę 500 zł, natomiast na broń posiadaną w celach sportowych — 800 zł. Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskaniem pozwolenia na broń już w 60 dni, zapraszamy na zajęcia na Strzelnicy U27.

Pozwolenie na broń Warszawa

Jeżeli aktywnie spędzasz czas na strzelnicy i należysz do klubu strzeleckiego, wówczas możesz wystąpić o pozwolenie na broń. Posiadając ją, możesz korzystać z rabatem klubowicza z zajęć na strzelnicy oraz jeździć na zawody strzeleckie bez konieczności ciągłego wypożyczania karabinka czy pistoletu. Oprócz szkolenia na patent strzelecki i szkolenia z bezpiecznego posługiwania się bronią oraz pozytywnego zdania egzaminu na patent strzelecki musisz też odpowiednio zabezpieczyć posiadany egzemplarz broni tak, aby nie wpadł on w niepowołane ręce, gdyż grozi to odpowiedzialnością karną. O tym wszystkim dowiesz się podczas szkolenia na Strzelnicy U27 niedaleko Warszawy.

Jak uzyskać pozwolenie na broń sportową?

Pozwolenie na broń sportową możesz uzyskać jedynie, jeśli jesteś członkiem klubu strzeleckiego i masz licencję zawodniczą PZSS. By zdobyć licencję zawodniczą, musisz przejść szkolenie z bezpiecznego posługiwania się bronią oraz obowiązkowe szkolenie na patent strzelecki, po czym — zdać egzamin na patent strzelecki.

Czy trudno jest uzyskać zezwolenie na broń?

Jeżeli rzeczywiście występują okoliczności będące przesłanką do wydania pozwolenia na broń do celów sportowych, a kandydat pomyślnie przejdzie badania lekarskie, szkolenia w klubie strzeleckim i zda egzamin, to cały proces nie jest ani długotrwały, ani zbyt trudny. Podejmując decyzję o posiadaniu broni, warto jednak zastanowić się, czy jesteśmy w stanie dobrze ją zabezpieczyć i czy rzeczywiście jest nam ona niezbędna. W przypadku chęci odbycia szkolenia warto udać się na strzelnicę, gdzie pod okiem doświadczonego instruktora poznamy związane z bronią zagadnienia. Jeśli jesteś zadecydowany zdobyć pozwolenie na broń sportową — zapraszamy do skorzystania z oferty Klubu Strzeleckiego U27 przy Strzelnicy U27 w Ożarowie Mazowieckim koło Warszawy.

Zezwolenie na broń

Jeśli chcesz posiadać broń, musisz uzyskać odpowiednie pozwolenie. W Polsce, aby móc legalnie posiadać broń jest to konieczne. Proces uzyskania takiego pozwolenia jest uregulowany prawnie i wymaga spełnienia określonych warunków.

Przede wszystkim, osoba ubiegająca się o pozwolenie na broń (np. sportową) musi być obywatelem polskim lub cudzoziemcem z prawem stałego pobytu w Polsce. Powinna być też pełnoletnia i mieć odpowiednią zdolność do czynności prawnych. Osoba ubiegająca się o pozwolenie na broń musi także spełnić m.in. określone warunki takie jak brak przeciwwskazań zdrowotnych do posiadania broni oraz brak wyroków skazujących za przestępstwa dotyczące broni lub narkotyków. Wymagane jest również spełnienie warunków dotyczących miejsca przechowywania broni i amunicji.

Dodatkowo, zezwolenie na broń jest udzielane na określony cel, np.: cel sportowy, myśliwski lub kolekcjonerski. Warto pamiętać, że decyzja wydania pozwolenia na broń należy do właściwego organu władzy publicznej i organ może odmówić wydania pozwolenia, jeśli osoba ubiegająca się o nie nie spełnia wszystkich wymogów prawnych.

Pozwolenie na broń koszt

Koszt uzyskania pozwolenia na broń może się różnić w zależności od rodzaju broni oraz celu jej posiadania. Na przykład, pozwolenie na broń sportową jest tańsze niż pozwoleniena broń myśliwską. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o warunkach, jakie trzeba spełnić, aby otrzymać pozwolenie na broń lub poznać dokładny koszt, serdecznie zachęcamy do kontaktu. Odpowiemy na wszystkie pytania i dostarczymy wszelkich niezbędnych informacji.

FAQ

Czym jest pozwolenie na broń?

Pozwolenie na broń to oficjalny dokument wydany przez odpowiednie organy, który uprawnia do posiadania, noszenia oraz używania broni palnej. Uzyskanie takiego pozwolenia wiąże się z spełnieniem określonych wymogów prawnych i formalnych.

Kto może ubiegać się o pozwolenie na broń w Polsce?

Osoba ubiegająca się o pozwolenie na broń w Polsce musi spełniać następujące kryteria:

 • Być pełnoletnią (skończone 21 lat)
 • Nie być karaną za przestępstwa umyślne
 • Posiadać pełną zdolność do czynności prawnych
 • Przejść odpowiednie badania lekarskie i psychologiczne
 • Udowodnić potrzebę posiadania broni
Jakie są rodzaje pozwoleń na broń?

W Polsce istnieją różne rodzaje pozwoleń na broń:

 • Pozwolenie na broń do celów sportowych
 • Pozwolenie na broń do celów łowieckich
 • Pozwolenie na broń do ochrony osobistej
 • Pozwolenie na broń do celów kolekcjonerskich
Jak wygląda procedura uzyskania pozwolenia na broń sportową?
 • Należy wstąpić do klubu strzeleckiego i nauczyć się bezpiecznie posługiwać bronią zgodnie z procedurą klubową
 • Zdać egzamin na patent strzelecki PZSS i uzyskać licencję zawodniczą PZSS
 • Przejść badania lekarskie i psychologiczne
 • Uzasadnić potrzebę posiadania broni wraz z zebraniem właściwych dokumentów, które są wymienione na stronie WPA Policji
 • Złożyć wniosek do Komendy Wojewódzkiej Policji właściwej dla miejsca zamieszkania
Jakie dokumenty są wymagane do złożenia wniosku o pozwolenie na broń?

Do złożenia wniosku o pozwolenie na broń wymagane są:

 • Wniosek o wydanie pozwolenia na broń
 • Zaświadczenie o niekaralności
 • Zaświadczenia lekarskie i psychologiczne
 • Dokumenty potwierdzające potrzebę posiadania broni (np. zaświadczenia z klubu strzeleckiego i kolekcjonerskiego, jeśli pozwolenie na broń do celów sportowych rozszerzasz o pozwolenie na broń do celów kolekcjonerskich)
 • Dowód opłaty skarbowej
Ile kosztuje uzyskanie pozwolenia na broń?

Koszt uzyskania pozwolenia na broń może się różnić w zależności od rodzaju pozwolenia, opłat związanych z badaniami lekarskimi, psychologicznymi oraz egzaminami.

Orientacyjne koszty obejmują:

 • Koszt wstąpienia do klubu strzeleckiego i nauki bezpiecznego posługiwania się bronią od 3500 PLN – każdy klub strzelecki ma własne stawki opłat i rabatów dla klubowiczów
 • Koszt egzaminu PZSS 400 PLN
 • Opłaty za badania lekarskie i psychologiczne od 550 PLN
 • Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia: 242 PLN
Jak długo ważne jest pozwolenie na broń do celów sportowych?

Pozwolenie na broń jest wydawane na czas nieokreślony, jednak posiadacz broni jest zobowiązany do okresowego odnawiania licencji zawodniczej PZSS poprzez start w zawodach strzeleckich oraz podlega kontrolom przeprowadzanym przez Policję.

Co zrobić w przypadku utraty pozwolenia na broń sportową?

W przypadku utraty pozwolenia na broń należy niezwłocznie zgłosić ten fakt w najbliższym posterunku Policji oraz złożyć wniosek o wydanie duplikatu dokumentu.

Jakie są konsekwencje posiadania broni bez pozwolenia?

Posiadanie broni bez wymaganego pozwolenia jest w Polsce przestępstwem i grozi surowymi karami, w tym karą pozbawienia wolności.

Czy obcokrajowcy mogą ubiegać się o pozwolenie na broń w Polsce?

Tak, obcokrajowcy, którzy mają kartę stałego pobytu, mogą ubiegać się o pozwolenie na broń w Polsce, pod warunkiem że spełniają te same wymagania co obywatele polscy.

Czy pozwolenie na broń uzyskane w Polsce jest ważne w innych krajach?

Pozwolenie na broń uzyskane w Polsce jest ważne tylko na terenie Polski. Posiadacze broni, którzy chcą podróżować z bronią do innych krajów EU, muszą uzyskać odpowiedni dokument - Europejską Kartę Broni.

Dziękujemy Klientom, którzy nam zaufali

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja pn. „Uruchomienie strzelnicy rekreacyjnej” mająca na celu utworzenie działalności gospodarczej poprzez uruchomienie strzelnicy rekreacyjnej oraz utworzenie i utrzymanie miejsc pracy przez okres 2 lata od dnia uzyskania płatności ostatecznej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
;