Strzelnica U27

ZRÓB PREZENT SOBIE LUB NAJBLIŻSZYM. KUP VOUCHER JUŻ TERAZ!

Regulamin

REGULAMIN BEZPIECZNEGO FUNKCJONOWANIA STRZELNICY "U27"

w Ołtarzewie ul. Umiastowska 27, 05-850 Ożarów Mazowiecki

Rozdział 1
Warunki korzystania ze strzelnicy

 1. Prowadzący strzelanie:

1) odpowiada za bezpieczeństwo użytkowników strzelnicy,

2) wyznacza korzystającym ze strzelnicy stanowiska strzeleckie,

3) prowadzi książkę rejestru pobytu na strzelnicy, w której zamieszcza się następujące dane:

 1. a) imię i nazwisko korzystającego ze strzelnicy,
 2. b) nr pozwolenia na broń oraz nazwę organu, który wydał pozwolenie na broń
 3. c) adres korzystającego ze strzelnicy, jeśli nie posiada on pozwolenia na broń,
 4. c) oświadczenie korzystającego ze strzelnicy o zapoznaniu się z regulaminem strzelnicy i przepisami bezpieczeństwa, potwierdzone własnoręcznym podpisem. 
 5. Na strzelnicy zabrania się:

 1) osobom towarzyszącym osobom korzystającym ze strzelnicy wchodzenia na stanowiska strzeleckie oraz styczności z bronią,

2) używania broni innych osób korzystających ze strzelnicy,

3) używania broni i amunicji niedopuszczonej do stosowania na strzelnicy,

4) spożywania alkoholu lub używania środków odurzających oraz przebywania na terenie strzelnicy osób będących pod ich wpływem,

5) przebywania osób wykazujących istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego,

 1. Na strzelnicy dopuszcza się strzelanie z broni palnej bocznego i centralnego zapłonu w postaci pistoletów, rewolwerów, karabinów oraz strzelb gładkolufowych.
 2. Osoby nie posiadające pozwolenia na broń mogą korzystać ze strzelnicy wyłącznie pod opieką pracownika strzelnicy "U27" prowadzącego strzelanie.
 3. Na strzelnicy, w miejscu widocznym, umieszcza się:

1) regulamin strzelnicy,

2) plan strzelnicy z oznaczeniem:

 1. a) stanowisk strzeleckich,
 2. b) punktu sanitarnego,
 3. c) dróg ewakuacji,
 4. d) miejsca instalacji telefonu lub innych urządzeń łączności.

3) informację o możliwości i sposobie połączenia się z najbliższym punktem pomocy medycznej.

 1. Za szkody powstałe podczas strzelania oraz spowodowanie wypadku odpowiada właściciel lub zarządca strzelnicy, prowadzący strzelanie lub trening strzelecki albo korzystający ze strzelnicy, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Rozdział 2
Sposób obchodzenia się z bronią

 1. Na terenie strzelnicy poza stanowiskiem strzeleckim nosi się broń rozładowaną z otwartymi komorami nabojowymi, bez pasów i pokrowców. W przypadku pistoletów i rewolwerów dozwolone jest ich noszenie w kaburach. Dopuszcza się inny sposób noszenia broni, jeśli tak stanowi regulamin zawodów.
 2. Wyjmowanie broni odbywa się wyłącznie na stanowisku strzeleckim lub treningowym tylko na polecenie prowadzącego strzelanie lub trening strzelecki.
 3. Wszelkich czynności związanych z obsługą broni dokonuje się wyłącznie z lufą skierowaną w kierunku kulochwytu, tarcz bądź przedmiotów będących celem na strzelnicy.
 4. Strzelanie rozpoczyna się wyłącznie na komendę prowadzącego strzelanie.
 5. Zakończenie strzelania zgłasza się prowadzącemu strzelanie.
 6. Po zakończeniu strzelania broń rozładowuje się i przedstawia do kontroli prowadzącemu strzelanie oraz opuszcza się stanowisko strzeleckie z bronią z otwartą komorą nabojową.
 7. Strzelanie i celowanie na terenie strzelnicy odbywa się wyłącznie na wyznaczonych stanowiskach strzeleckich, do tarcz lub innych przedmiotów będących celem na strzelnicy.

Rozdział 3
Sposób zachowania się osób przebywających na strzelnicy

 1. Korzystający ze strzelnicy jest obowiązany ściśle przestrzegać poleceń wydawanych przez prowadzącego strzelanie.
 2. Zabrania się wchodzenia przed stanowisko strzeleckie bez zgody prowadzącego strzelanie.
 3. Korzystający ze strzelnicy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, obowiązany jest przestrzegać przepisów dotyczących postaw strzeleckich.
 4. Po komendzie "STOP", wydanej przez prowadzącego strzelanie lub inną osobę, strzelający bezzwłocznie przerywają strzelanie.
 5. Na teren strzelnicy nie mogą być wprowadzane zwierzęta.
 6. Osobę naruszającą regulamin można usunąć ze strzelnicy.
 7. Dzieci mogą przebywać na strzelnicy wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem rodziców lub opiekunów.
 8. Na strzelnicy obowiązuje stosowanie wygodnego obuwia i stroju zakrywającego ciało.
Dziękujemy Klientom, którzy nam zaufali

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja pn. „Uruchomienie strzelnicy rekreacyjnej” mająca na celu utworzenie działalności gospodarczej poprzez uruchomienie strzelnicy rekreacyjnej oraz utworzenie i utrzymanie miejsc pracy przez okres 2 lata od dnia uzyskania płatności ostatecznej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
;